เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วย ม.๗ ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วย ม.๗ ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนฯ