เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ภายในโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ฯ