เรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล ที่ถ่ายโอนสายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ถึงบ้านโคกปราสาท ตอนบ้านรัตนะ หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๔ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล ที่ถ่ายโอนสายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ถึงบ้านโคกปราสาท ตอนบ้านรัตนะ หมู่ที่ ๕ ถึงบ้านโคกปราสาท หมู่ที่ ๔ ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล