เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านคลองบุหรี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบอน เชื่อมบ้านกิโลสาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านคลองบุหรี่ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบอน เชื่อมบ้านกิโลสาม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนบ้านคลองบุหรี่