เรื่อง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายสหกรณ์นิคมบ้านวังแดง หมู่ที่ ๕ ผ่านบ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ผ่านบ้านสวนป่า หมู่ที่ ๓ ถึงเขตพื้นที่ตำบล คลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายสหกรณ์นิคมบ้านวังแดง หมู่ที่ ๕ ผ่านบ้านวังเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ผ่านบ้านสวนป่า หมู่ที่ ๓ ถึงเขตพื้นที่ตำบล คลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

 สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล