เรื่อง สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้าง โดย OVER-LAY เสริมผิวถนนด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในโรงเรียนที่โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้าง โดย OVER-LAY เสริมผิวถนนด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในโรงเรียนที่โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

 สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนโรงเรียนไทรเดี่ยว