เรื่อง สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน