เรื่อง สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการปฏิบัติกการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

สำเนาบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ งานจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการปฏิบัติกการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว

 บันทึกข้อตกลงสัญญาจ้างก่อสร้าง