เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างลอกและติดสติ๊กเกอร์ใหม่รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ทะเบียน กข ๘๔๙๒ สก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างลอกและติดสติ๊กเกอร์ใหม่รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ ทะเบียน กข ๘๔๙๒ สก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 สำเนาสัญญาจ้างทำของ จ้างลอกและติดสติ๊กเกอร์ใหม่รถพยาบาลฉุกเฉิน