เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร

สำเนาสัญญาจ้างทำความสะอาดพื้นที่ภายใน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อาคารอเนกประสงค์ ตลอดจนทางเดินทางเท้าโดยรอบอาคารทั้ง ๒ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 สำเนาสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร