เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายจากบ้านเมืองไผ่ ผ่านบ้านหนองกลอย ตำบลคลองทับจันทร์ ผ่านบ้านกุดม่วง – บ้านโรงเรียน ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑) (ถนนตามภารกิจการถ่ายโอน) 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In – Place Recycling สายจากบ้านเมืองไผ่ ผ่านบ้านหนองกลอย ตำบลคลองทับจันทร์ ผ่านบ้านกุดม่วง – บ้านโรงเรียน ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑) (ถนนตามภารกิจการถ่ายโอน)

 สำเนาสัญญาจ้างถนนลาดยางสายบ้านเมืองไผ่