เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ (สุวรรณศร) เข้าบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากแยกทางหลวงหมายเลข ๓๓ (สุวรรณศร) เข้าบ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 สัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนบ้านห้วยเดื่อ