เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากเขตเทศบาลตำบลตาพระยา-บึงตากวน ตำบลทัพเสด็จ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๖ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑) 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากเขตเทศบาลตำบลตาพระยา-บึงตากวน ตำบลทัพเสด็จ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๔๔๖ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)

 สัญญาจ้างซ่อมถนนสายเขตเทศบาลตำบลตาพระยา