เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และก่อสร้างแบบแปลนมาตรฐานบริเวณปลูกต้นไม้พระราชทาน ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และก่อสร้างแบบแปลนมาตรฐานบริเวณปลูกต้นไม้พระราชทาน ที่ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

 สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ