เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ที่บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๑ เชื่อมถนนสหกรณ์นิคม ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ที่บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ ๑ เชื่อมถนนสหกรณ์นิคม ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗