เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  (อาคาร๔) ที่โรงเรียนวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  (อาคาร๔) ที่โรงเรียนวัฒนานคร ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  (อาคาร๔)