เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

  สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนซับนกแก้ว