เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนบ้านเเก้งวิทยา ตำบลบ้านเเก้ง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ที่โรงเรียนบ้านเเก้งวิทยา ตำบลบ้านเเก้ง อำเภอเมืองสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

 สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ