เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างรางระบายน้ำ ที่โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและก่อสร้างรางระบายน้ำ ที่โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน