เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ที่บ้านวังสุริยา หมู่ที่ ๑๐ ตอนบ้านคลองร่วม หมู่ที่ ๕ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๑๗ ที่บ้านวังสุริยา หมู่ที่ ๑๐ ตอนบ้านคลองร่วม หมู่ที่ ๕ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล