เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายทรายทีมีฟอส ๑ % SG ซองน้ำซึม จำนวน ๖๒๔,๐๐๐ ซอง และสารเคมีผสมไซฟลูทินสำหรับกำจัดยุง จำนวน ๕๕๐ ขวด จำนวน ๑ โครงการ

สำเนาสัญญาซื้อขายทรายทีมีฟอส ๑ % SG ซองน้ำซึม จำนวน ๖๒๔,๐๐๐ ซอง และสารเคมีผสมไซฟลูทินสำหรับกำจัดยุง จำนวน ๕๕๐ ขวด จำนวน ๑ โครงการ

สำเนาสัญญาซื้อขายทรายทีมีฟอส