เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำเนาสัญญาซื้อขายรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 สำเนาสัญญาซื้อขายรถโดยสาร