เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน 

สำเนาสัญญาซื้อขายรถพยาบาล(รถตู้) จำนวน ๑ คัน