เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อขายเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง 

สำเนาสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) จำนวน ๑ เครื่อง

 สำเนาสัญญาซื้อขาย เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)