เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อตู้เย็น ขนาด ๗.๒ คิว จำนวน ๑ ตู้

สำเนาสัญญาซื้อตู้เย็น ขนาด ๗.๒ คิว จำนวน ๑ ตู้

 สำเนาสัญญาซื้อตู้เย็น