เรื่อง ส่งร่างประกาศ และร่างเอกสารประะกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ส่งร่างประกาศ และร่างเอกสารประะกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ส่งร่างประกาศ และร่างเอกสารประะกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต