เรื่อง ส่งร่างประกาศ และร่างเอกสารประะกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายซอย ๓ หมู่ที่๑  ตำบลบ้านใหม่หนองไทร เชื่อมถนนสายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ส่งร่างประกาศ และร่างเอกสารประะกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายซอย ๓ หมู่ที่๑  ตำบลบ้านใหม่หนองไทร เชื่อมถนนสายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายซอย ๓ หมู่ที่๑