เรื่อง สำเนาสัญญาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๙๘๒ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

สำเนาสัญญาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๙๘๒ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ซึ่งมีมูลค่า ๑,๙๙๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายรถพยาบาล (รถตู้)