เรื่อง เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สำหรับการแต่งกายประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังการประชุม ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย