เรื่อง เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

ตารางแสดงวงเงินเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน พร้อมอุปกรณ์ประมวลผล จำนวน ๘๖๐ ชุด

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์