เรื่อง เช่าเต๊นท์ ตามโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เช่าเต๊นท์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่าเต้นท์