เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘