เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑