เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑