เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง