เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำนิทรรศการ พระกรณียกิจต่างๆ นิทรรศการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้าง ฯ จำนวน ๓ บูธ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการตามมอบหมายภารกิจการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงปฏิบัติภารกิจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำนิทรรศการ พระกรณียกิจต่างๆ นิทรรศการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้าง ฯ จำนวน ๓ บูธ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินการตามมอบหมายภารกิจการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงปฏิบัติภารกิจติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ณ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำนิทรรศการ