เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบการเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  ได้มีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และกำหนดการสอบ  ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการสอบการเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วออกไปก่อน