เรื่อง แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้บริการเอกสารการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้บริการเอกสารการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสระแก้วแจ้งว่า ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ นั้น

เพื่อให้การบริการเอกสารสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปอย่างทั่วถึงและถูกต้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจจะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาทราบว่า นอกจากการขอรับเอกสารการสมัครที่สำนักทะเบียนอำเภอแล้ว ยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้จากเว็บไซต์ ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th ระหว่างวันที่ ๒๒-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยการยื่นใบสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ผู้สนใจนำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ไปขอรับเอกสารการสมัคร (ส.ว.๑๗) ใบแรกก่อน ณ สำนักทะเบียนอำเภอเพื่อยื่นพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครทั้งหมด