เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

 แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓