เรื่อง โครงการก่อสร้างส้วม (รหัส สน.ศท.ส.๑๐)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในงานจ้างก่อสร้าง สำหรับงานสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างส้วม (รหัส สน.ศท.ส.๑๐)

ตารางแสดงวงเงินฯสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง