เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ

ตารางแสดงวงเงินฯโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์