เรื่อง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๔ โครงการ

ตารางแสดงวงเงินฯจำนวน ๔ โครงการ