เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน  ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินฯจัดซื้อวัสดุ ๒ รายการ