เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินฯจัดซื้อวัสดุป้องกันควบคุมโรคฯ