เรื่อง โครงการจัดซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและเครื่องจักรกล จำนวน ๖ คัน

จัดซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและเครื่องจักรกล