เรื่อง โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสพัลท์ติกคอนกรีต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยาง

ผิวแอสพัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข๓๔๘- บ้านโคกปราสาท (ตอนที่๑)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซ่อมแซมถนนลาดยาง