เรื่อง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับงานสอบราคาซื้อของขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯโครงการวันเด็ก