เรื่อง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำหรับงานสอบราคาซื้อของขวัญวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๒ รายการ

ซื้อของขวัญวันเด็ก