แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรฯ

กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรในเขตพื้นที่บ้านพร้าว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยการขุดลอกและขยายสระน้ำดิบให้กับหมู่บ้าน ใช้เครื่องจักรและน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตามนโยบายของท่านนายกทรงยศ เทียนทอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่

2869976416391(1)[1]2869976479289(1)[1]2869976525933(1)[1]2869976577850(1)[1]2869976619721(1)[1]2869976652082(1)[1]2869976675463(1)[1]