แก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรในเขตพื้นที่บ้านโคกข้าวเหนียว

กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับราษฎรในเขตพื้นที่บ้านโคกข้าวเหนียว และพื้นที่ใกล้เคียง ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยนำเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว สูบน้ำจากคลองพระสทึง มายังแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาประจำหมู่บ้าน ตามนโยบายของท่านนายกทรงยศ เทียนทอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่

2863940579687(1)[2]2863940629966(1)[2]2863940686785(1)[2]2863940730262(1)[2]2863940826885(1)[2]2863940867302(1)[2]